geile pjes gratis dikke borsten naakt

.

Plassende meisjes geweldige tieten

She was at the house of her mother. For the use of schools scholen. He laid his finger on her mouth. Tweede Les- De slimme herbergier. De herbergier bezorgdfe hem het ei en zette eene guinje op de rekening. Such verbs as deviate from the rules for the conjugation of weak and strong verbs are irregular onregelmatig , § Weak verbs have no vowel change; their Past Participle is formed by adding el or f to the root.

Strong verbs have vowel change; their Past Part, is formed by adding en to the root. The Infinitive of all Dutch verbs is formed by adding en to the root. If the root ends in a double consonant, both consonants are written before e only; in all other cases one consonant is. In the Indicative Present the first person S. S; the first and the third p. Indicative Present Tense Ik leg I lay Ik zet I set hij legt he lays hij zet he sets wij leggen we lay wij zetten we set gij legt you lay gij zet you set zij leggen they lay zij zetten they set In polite speech: Waarheen Whither trok George II?

Door welk land trok George II? Waar Where vemachtte de koning? Wat wenschte hij voor zijn ontbijt te gebruiken? Hoeveel How much zette de herbergier hem op de rekening? Wat antwoordde de herbergier? Put the following words into the D. Give the Present Indicative of the following verbs: The woman is old.

The king has forgotten. How old are you? We have a dog. He has an egg. The host is sly. The king is old. The eggs are scarce. Have the Netherlands a king? Is the woman old? Has the host a dog? We have a receipt. We procure him a dog. Here Hier is an inn. He wishes an egg for his breakfast. His country has a king. Was the host old? De krekel en de mier. De krekel had den geheelen zomer doorgebracht met zingen. Toen het winter geworden was, kreeg hij honger en wendde zich tot de mier, en verzocht haar hem wat te eten te geven.

Maar de mier zeide: Heel goed, dans dan nu". He geef, ik gaf, ik heb gegeven. Indicative Imperfect Tense Ik had 1 had Had ik? All weak verbs form the Imperfect Ind. If the root ends in t no second t is added in the Past Part.: The third person S. The first and the third p. If the root ends in dd or tt these forms are the same as those of the Present Ind.: Ik zette I set hij zette he set wij zetten we set gij zettet you set zij zetten they set The Verb.

Hoe had de krekel den geheelen zomer doorgebracht? Wanneer Whm kreeg hij honger? Tot wie wendde hij zich? Wat verzocht hij haar?

Wat zeide de mier toen then? Wat had de krekel nacht en dag gedaan? Welken raad advice kreeg hij? Give the Present and Imp. The host had a dog. Had the woman eggs? We had a receipt. Had you a guinea? The cricket had sung. The woman had danced and sung. Had he done anything iets? They had an inn. We wished some eenige eggs for [the] breakfast. They applied to the king. We saved a child. The king liad some dogs. What had the child? The child had a guinea.

Ik zou woedend kunnen worden! The first and third p. The three persons P. The Imperfect Subjunctive has the same form as the Imperfect Indicative s. The Present Part, is formed by adding de to the Infinitive; the Past Part, see §§ , has always the prefix ge, if no other prefix is added to the root.

The compound tenses samengestelde tijden are formed as in English with auxiliary verbs. Welken schat had men hem gestolen? Wat had men in de plaats gelegd? Wat antwoordde de buurman op het klagen van den vrek? Wat moest de vrek maar gelooven? Waarom Why zou der vrek woedend kunnen worden? The king was in Hanover and in the Netherlands.

Were you in England? Was the woman old? She had a treasure. The stone was in the garden. The neighbour was much richer. Were the eggs scarce? The dog was old. Was it in [the] summer? Was the cricket hungry hongerig? Een burgerman kreeg eens in den schouwburg twist met een Jong en zeer trotsch edelman. Deze bedreigde hem dat hij zijnen bedienden gelasten zou hem een dracht stok- slagen toe te dienen.

Het aanbod the oflfer trotsch haughty burgerman commoner de eerste the former first schouwburg m. Met wien kreeg de burgerman twist?

Waar kreeg hij twist? Waarmede tvith what bedreigde hem de edebnan? Wien zou hij gelasten de stokslagen toe te dienen? Wat antwoordde de burgerman? Welke eer wilde hij hebben? Remarks on the Dntcli constraction, § In sentences with compound tenses the Dutch Past Part, must always be placed at the end.

Hij is koning geweest he has been king. Zij hebben een steen gevonden they have found a stone. Zij waren gelukkig geweest they had been happy. Zij zijn hier geweest they have been here. Adverbs of time often begin the sentence, the following verb then precedes the subject; if they do not begin the sentence they must precede the object. Gisteren hebben uoij eenen steen in den tuin gevonden yesterday we found a stone in the garden.

Dezen morgen zijn wij hier geweest this morning we have been here. Wij hebhen dessen morgen eenen steen gevonden we have found a stone this morning. Wij zijn dezen morgen hier geweest we have been here this morning.

In dependent clauses the verb is placed at the end of the clause, the auxiliary verb of compound tenses coming last: The negation niet follows the direct object: Hij heeft den steen niet gevonden he has not found the stone. Wij hebhen hem niet gezien we have not seen him.

The woman was ninety years old. The dogs were awake. The king is in England. The eggs will be scai'ce. The king has been in Hanover. The inn-keeper would have been sly. The cricket had been lazy lui. It is all right. The miser will be very unhappy.

You are not poorer than before. He would have been furious. Do not be translate: We would have been richer. The king has been here. The treasure is still nog in the garden. You have been lazy. The commoner was not sly. He has been fiiendly. I believe, he is rich. Was the noble -man haughty? Would he have been happy? Een geleerde was in zi n studeervertrek bezig met een groot boek te schrijven.

Een knecht kwam verschrikt tdeloopen en riep hem toe: Waarmede was de geleerde bezig? Wat riep de verschrikte knecht hem toe? Wat antwoordde de geleerde koeltjes?

Waarmede bemoeide hij zich niet? Welke eigenschap quality had dus therefore de geleerde? Present Hebben to have Present Uebbende having Indicative Ik heb I have hij heeft wij hebben gij hebt zij hebben Ik had I had hij had wij hodden gij hadt zij hadden Ik heb hij heeft wij hebben gij hebt zij hebben Ik had hij had Wij hadden gij hadt z{j hadden I have had Infinitive Perfect Gehad hebben have had Participles Perfect Gehad had Subjunctive Present Ik hebbe I have hij hebbe wij hebben gij hebbet zij hebben Imperfect Ik hadde I had hij hadde tvij hadden gij haddet zij hadden Perfect Ik hebbe hij hebbe wij hebben gij hebbet zij hebben Pluperfect I have had I had had I.

The king had eggs for voor his breakfast. The inn-keeper had had a bill. The cricket will sing in [the] summer. We shall have a long winter. One has stolen the treasure, which was in the garden. You will not have the treasure. I shall have the honour. He has written a large book. I should have had patience. They have had fine mooie dogs. We had had a large book. He has had courage. We should have had a treasure. The cricket would have sung in [the] winter.

Een bond, die een stuk vleesch in zijn bek hield, zwom over eene rivier. Toen hij zijne beeltenis in 't water bemerkte, meende hij een anderen bond te zien, die een ander stuk in Auxiliary Verbs.

Vol begeerlijkheid, wilde hij bet hem afnemen en liet zijn stuk vleesch los. Wat hield de bond in zijn bek? Waarover Across what zwom hij? Waar bemerkte hij zijne beeltenis? Wat meende hij daarin te zien?

Waarmede meende hij dien anderen bond te zien? Wat wilde hij vol begeerlijkheid doen? Wat geschiedde happened met zijn stuk vleesch? Wanneer When was zijne verbazing groot? This auxiliary verb has five forms only: The intransitive verb worden to become to get, to grow, to turn , is conjugated in the same manner, cp.: In compound tenses the Participle or Adjective must be placed directly after the verb: The woman would have been forgotten.

The sleeping dogs have been awakened. The eggs wiU be laid. The cricket would have sung in [the] summer. The miser would have been robbed. A stone was laid in its zijne place. The book was written. Do not be become sad! The other dogs were seen in the river.

I should have been seen in the garden. We should have been forgotten. The piece of meat would have been eaten gegeten , 1 am robbed. The palace paleis, n. The song lied, n, will be sung. We got rid of it. The eggs had been eaten.

The book will be written. Eens stortregende het te Londen. Een rijk koopman, die van de Beurs kwam, bemerkt eene vigilante, stapt er in, en laat zich naar eene zeer ver verwijderde wijk van de stad brengen. Wat nu te doen? Voor het huis aangekomen, waar hij wezen moest, stapte hij uit de vigilante en zeide tot den koetsier: Dadelijk legt de koetsier de zweep over 't paard en verdwijnt weldra om den hoek van de straat.

Bedrieger deceiver hoek m. Exchange te Londen in London heurs f. Vanwaar Whence kwam de rijke koopman? Waarom wilde hij eene vigilante hebben? Waarheen liet hij zich brengen? Wat bemerkte de koopman onderweg? Wanneer stapte hij uit de vigilante? Wat zeide hij tot den koetsier? Wat deed de koetsier? The Negative form of all Dutch verbs is like that of the EngUsh auxiliary verbs: Ik heh niet I have not, ik ben niet I am not, ik antwoord niet I do not answer, ik wenschte niet I did not wish, ik zing niet I do not sing, ik 0ong niet I did not sing.

The Interrogative form corresponds likewise to that of the English auxiliaries: Heh ik have I? Antwoord ik do I answer? Wenschte ik did I wish? Zing ik do I sing? Zong ik did I sing? Heh ik niet have I not? Ben ik niet am I not? Antwoord ik niet do I not answer? Wenschte ik niet did I not wish? Zing ik niet do I not sing?

Zong ik' niet did I not sing? In een medieijnkist verdronken. De dokter van een Engelsch schip placht bij alle on- gesteldheden zout water aan zijn patienten voor te schrij- ven. Zekeren avond, bij gelegenheid van een zeilpartij, viel hij over boord en verdronk. Den volgenden dag vraagde de kapitein, die niets van het ongeval wist, een van de matrozen: Dokter or gmmmkter physician zeilpartij f.

Wanneer en bij welke gelegenheid viel hij over boord en verdronk hij? Waarvan wist de kapitein niets? Wat vraagde hij aan een van de matrozen? There are three genders in Dutch: The Masculine manncUjk , the Feminine vrouwelijlc and the Neuter onzijdig. Inanimate objects are eitlier M. The follow- ing are the chief rules for determining gender; in many cases the dictionary will have to be resorted to.

All appellations of men and male animals. The names of trees: The names of stones: The names of coins: The najnesof a months: The primary nouns corresponding with the root of a strong verb, having an abstract signification: If such nouns are preceded by an inseparable prefix they are neuter s. All words ending, in -dng, if they are not derived from verbs and -ling: Jcetting chain, penning I medal, farthing, hrdkding cracknel.

The words ending in -donn, expressing a state or condition: AU names of female persons and of female ani- mals. Such names of materials as are not neuter s. Most names of flowers, grains, fruits, vegetables and foreign products: The names, also proper names, of vessels: The names of the letters of the alphabet, the figures, the notes and the intervals in music: The foreign names of musical instruments: Of the neuter gender are: The names of animals that express a whole class and the names of the young of animals: I The names of materials: Some names of materials are also used to denote an object; in this case they are either masc.

The infinitive mood of verbs and all other parts of speech used as nouns: The names of continents, countries, provinces and towns: All words ending in -schap when they express a dignity, an occcupation or a territory: Verwant- schap relation or affinity is feminine.

Compound nouns have the gender of the principal word: Some words have two genders with a difference of meaning: Put the following words with the indefinite article into the Accusative Singular: Tantalus, de zoon van Jupiter, was bij de goden zoo bemind, dat Jupiter hem tot de maaltijden der goden toeliet en hem zijne plannen voor de toekomst toevertrouwde.

Maar Tantalus deelde, wat hij van zijn vader gehoord had, aan de stervelingen mede. Wegens deze misdaad werd hij in de onderwereld in het water gezet. Hij moest echter altijd dorst lijden, want zoo dikwijls hij een dronk wilde nemen, ging het water weg. Er hingen appels boven zijn hoofd, maar telkens als hij die trachtte af te plukken, dreef de wind de takken weg. Volgens anderen moet er een rots boven zijn hoofd hebben gehangen, en leefde hij in de eeuwigdurende vrees, dat deze zou instorten.

Zoon son vader father God God sterveling mortal, PI. Hoezeer How much was hij bij de goden bemind? Wat vertrouwden de goden hem toe?

Wat deelde Tantalus aan de stervelingen mede? Hoe werd hij gestraffc? Kon hij Could he zijnen dorst lesschen to quench? Wat meet er volgens anderen boven zijn hoofd gehangen hebben? Wat vreesde to fear T. There are two declensions in Dutch: Almost aU nouns belong to the strong declension: The few words belonging to the weak declension end in the Gen.

Declension of nouns in the Singular Enhelvoud: All feminine substantives remain unchanged. The masculine and neater nouns take in the Genetive only a declension-ending: The Genetive is used very seldom in Dutch; especially in conversation and common style the preposition van is used as in English and French: The Genetive of the following words is always formed by van: The Accusative of all substantives has always, and the Dative has generally the same form as the Nominative.

Rules for the formation of the Plural Meervoud: All nouns have en or « in the four cases. A few neuter substantives have inserted er before the plural -ending.

The following nouns take 8 in the plural: In words of foreign origin a is generally written in the plural instead of «. Some neuter nouns take er before the plural- ending en: Example of the strong declension. Singular Plural Masculine N. Form the plural of: Twee kleine jongens hadden eene noot gevonden en raakten daarover hevig aan 't twisten. Wat de pit aangaat, die houd ik voor 't vellen van het vonnis.

Zij be- grepen nu dat men niets wint met twisten. Wat deden de jongens nadat zij eene noot gevoaden hadden after having found a nut? Waarom wilde de eerste de noot voor zich honden? Wat meende de andere? Hoe eindigde de twist? Wat zeide de derde jongen, die getuige was van den twist?

Waar plaatste deze zich? Wat zeide hij, toen hij de noot kraakte? Wat hield hij voor het vellen van het vonnis? Had de rechter de noot spoedig soon opgegeten? Wat begrepen zij nu? Additional Remarks on tlie PInral. Several nouns have a double form of the Plural, when their meaning is different; hroeders brothers broederen brethren dochters daughters dochteren f.

The Diminutives ending in Je, pje or ije y take a in the Plural: Some nouns change their vowel in the PL: As inEnglish some words are used only in the PL: Also the geographical names: The following English plural-forms have a singular- form in Dutch: Cent is always used in the PL, if preceded by a numeral.

Some of these words denote by their plural-form the same difference as in English between pence and pennies, cp.: The names of sciences ending in ics have no plural- form in Dutch: Abstract nouns have no plural as a rule; however some of them take as their plurals, the plurals of words allied in meaning: Declension of Proper Nouns and foreign words.

As regards the declension of Proper Nouns and foreign words the following should be noticed: Proper nouns preceding immediately the sub- stantive on which they depend, take s in the Gen.

Willems vader, Karolines boek, Nederlands didders poets , Bilderdijks werken works. If the pre- position van is used, they remain unchanged: Those ending m s ov x take an apostrophe only: Floris' zoon, Beatriaf moeder; or and this is more usual, also with words ending in st: Compound words with man take en, or if the first part is an adjective, the word man is dropped and en added to the adjective: In elevated style often en is used: Inanimate things in ier, eur, oor always take en: Maria's hoeh, Garibaldis heldendaden heroic actions, Cicero's werTcen, de collega's colleagues, de sofas, de canape's, de mottoes, de bureau's.

Except those in ie: Maries, bougies, tralies; also those with unaccented e: Adelines, Lines, hor- loges watches, diligences stage-coaches. Latin words ending in itt8 and ium generally, drop ti8 or um before the ending efi: Write down the simple tenses of: Write down the Plural of: Write down the S. Englishman, the English, expenses, embers, furniture. De liediende en zijn meestor. Een riik Engelschman zit aan tafel.

Hi neemt het brood op, dat de knecht hem gebracht heeft en zegt toen op strengen toon: Hoe komt het dat ge mij nn weer ondbakken brengt? Het oudbakken brood kan toeh niet weggeworpen worden, wel? Zijn meester hie master zeker certainly hrood bread toen then toon m. Wie zit aan tafel? Wat zegt de meester op strengen toon tot zijn knecht? Wat w3 hij weten? Hoe het komt, dat Hoe en wat antwoordt Thompson? Wat kan niet weggeworpen worden? In Dutch an Adjective or Past Participle 3ed: Masculine Singular Plural N.

Lastead of the Genetive Masc. Neuter van is always us van den bUnde, van de Uinde, van het goede. Use of these endings: Instead of the Gen. The Snp 64 Lesson Adjectives preceding masculine nouns drop the ending e in the N. The old genetive-ending s of the Neuter remains in the Partitive-Genetive, if indefinite pronouns or numerals precede: The following Adjectives are andeclined: Those ending in en: Those ending in er, derived from the name of a place: These words form a compound word witli the follow- ing substantive: Generally for euphonic reasons the dissyllabic or polysyllabic adjectives in en and the trisyllabic or polysyllabic comparatives: Decline a in the S.

The death of the old woman. The bill of the sly host. In a large village-inn. During Gedurende the whole day and the whole night. The treasure of the unhappy miser. You should not have your great treasure.

The miser was poor. The servants of a young and very proud nobleman. They spoke about over the Mendly offer. The study-room of a learned man. The learned man wrote large books. The dog swam across the large river. How great was his astonishment! We go to naar a distant quarter. The physician of an English ship.

He was drowned in his own medicine -chest. He communicated it to the man. He lived in everlasting fear. That boy was a witness. Those boys were witnesses of the quarrel. He placed himself between the quarrelling boys. The little boys saw the nut. In his great wisdom. At the right side. With the left hand and foot. He saw it with his right eye. Dertiende Les, Lodewijk de Teertlende en Fnget. De beroemde beeldhouwer Puget beklaagde zich eens bij den markies de Louvois, dat hij niet tevreden was met den prijs, dien de koning hem voor zijne standbeelden betaald had.

De minister sprak er met den koning over; Lodewijk de Veertiende antwoordde den minister: Louvois drong bij den beeldhouwer aan hem den juisten prijs op te geven. Puget vroeg eene zeer aanzienlijke som. Lodevrijk de Veertiende Lewis prijs m.

There are three degrees of comparison: The Comparatire is formed by adding ejr: If tlie Positive ends in r, the A is inserted: The SnperlatiTe is formed by adding « , i Positive: For euphonical reasons the Comp.

Some Superlatives are formed from Adverbs ised as Adjectives: The JPositives goed, veelj weinig have adverbial forms in the Comp. Jcleiner, Meinst Note 3. Tcwader, JcwaadsL § Some Adjectives with an absolute meaning are sometimes used in the Superl.

The Participles admit degrees of comparison, if they have become real Adjectives they have the accent on the root of the verb: The Participles uitstekend, innemend, ingenomen do not admit of degrees of comparison. In English the Comparative is often used, where the Dutch language requires the Superlative: Sometimes the Comparative expresses a contrast only: The Superlative is often strengthened by aller: If the Positive is a compound word the endings are added to the last part: The degrees of goedkoop cheap are: Ik ben zoo groot cUs hij I am as ttdl as he, hij is even eoo vergenoegd eUs wij he is just as contented as we.

The Comparison of Inferiority is expressed by minder. Bij is meer handig dan geleerd he is more r adroit than learned, deze Uerling is eerder vlug dijtig this pupil is rather quick than industrious.

The Superlative of Eminence is generally issed by an Adverb preceding the Positive: Sttiterir een or bii4tengev oon groot uncommonly or ex- dinarily large, uUernt Mein extremely small, Iwogst kig most happy, recht or seer blij very glad.

If die highest quality is predicated to an t under certain circumstances, the Superlative is ded by het: Tell was no bad man. The king is a good father. Do yon go the AmstOTdam boat? My most beloved friend goes The Verb. In the wood we enjoyed the greatest rest. The npper part of the house is decayed. The younger of these two boys is ill jnek. This fact feit is of the utmost importance.

He goes with a Eotterdam boat to New-York. We have seen the House of Commons and the House of Peers. That village is most lovely. Are you as tall as your brother? No I am much taller than he. That man is more clever than learned. Schoolbooks Schoolboeken are cheaper than novels romans. This room is extremely large. Where is the river Thames Theems broadest? The miser was less happy than rich.

Be contented and you will be happier than the richest man. De twaalf maanden ran het jaar. De maanden van het jaar zijn: April, Juni, September en November hebben dertig dagen. Februari heeft in een gewoon jaar acht en twintig, in een schrikkeljaar negen en twintig dagen. Hoe heeten de maanden van het jaar?

Welke maanden hebben dertig en welke hebben een en dertig dagen? Hoeveel dagen heeft Februari? Welke zijn de lente- en zomermaanden? Welte de herfet- en wint«rmaanden? Welke maanden worden door velen voor de sehoonste gehoaden? In weUte moand vieren Tooral de kindereu feest?

Imperaoaal verbs are used in the Third I 8. AD verbs denoting the workings of nature: The periphrastical expressions, denoting weather, or simply an action without mentioning the doer: Some verbs which express a sentiment or an im- , smart, verdriet ntij I am sorry ierouwt mtj I repent it. All sorts of presents are delivered in a mysterious by the good old Saint, who is said to have lived as a of Lydia in fJie third century.

If het, being the subject of a not genuine impersonal verb, is used instead of a Plural- form, the verb stands in the PL: Er daar is, er daar zijn are translated by there is, there are: JEr zijn slechte menscheni There are bad men! Wat voor nieuws is er? Er daar zijn er weinig, die dot weten! There are but few, who know that! Conjugation of an impersonal verb: Pluperfect Het had gesnemtod it had Hei hadde geammwd it had snowed snowed Fntare Indefinite.

Het edl sneeuwen it will snow Is wanting Future Perfect Het edl gesneeuwd hebben it jg wantins wiU have snowed ° PreBent Conditional e sneeuwen it wotdd Het zoude sneeuicen it wonld snow Past Conditional e gesneeuwd hebben Set eoude gesneewcd hebben A have snowed it woiild have snowed. Most verbs used impersonally, denoting a it or an espression, govern the Accusative, a Dative: In January and in December it is cold. In it often snowB.

In March it is often stormy. In s not yet warm. In the Summer it is generally 1. It thundered and lightened yesterday.

It was ;y this morning. It is warm enotigh now. I am b it has not rained. It is natural, that it freezes in '. In which month does it freeze most tr.

There are many men, who do not know this. In which month are the apples ripe? Are there many apples and pears this year? Were there many bad men in his com- pany gezdschap? Does it thaw now? No, it freezes again. I am very sony that he leaves verlaat us. I am very glad that it freezes again toeer. It is very late already. There was much singing and dancing in the village.

It seems that it freezes with a hoar-frost. What o'clock is it? It is half past five. Van alle boomen van ons vaderland onderscheidt zich de eik door zijn stevig, hard hout, zijn breede kruin en zijn knoe- stigen stam. Sedert overouden tijd is hij het zinnebeeld van mannelijke kracht, verheven rust en koninklijke waardigheid.

Nog thans schenkt men eenen krans van fiisch eikenloof aan den man, die door burgerdeugd uitblinkt. Van zijn hout maakt men nuttige gereedschappen en ge- bruikt het tot den bouw van schepen en huizen. Na honderd en meer jaren is het vaak nog zoo vast en sterk als of het nieuw ware.

De meubelmaker verwerkt het daarom tot schoone stoelen, tafels, kasten en schrijftafels. Behalve de vruchtboomen is er geen boom zoo nuttig als de eik. De den, de linde, be- nevens den beuk en den olm, hebben geringere waarde dan hij. De eik evenwel groeit slechts langzaam. Terwijl de po- pulier binnen weinige jaren zeer hoog wordt, heeft hij eerst na zeer langen tijd zijn vollen wasdom bereikt. Kruin f top overoud very ancient stam m.

In Dut«h w is often used as an expletive: Behalve de vrvchtboomen is er geen boom zoo mtitip als de eik. Er xijn er vden, die dat gelooven there are many who believe that, Conrersatioii. Waardoor onderscheidt zich de eik van andere boomen? Wat schenkt men nog tbans aan den man, die door barger- dengd uitblinkt?

Top Porno Sites Geile Gratis Porno Sharky Porn Videos Sex Thuis met Vrouw Eerste Keer Anal Gratis Seks Videos Amateur Porn Tube Ah Deutsche Sex Filme Naakt amateur meisje Maria uit Rusland 7m: Sex in het bos met mijn vriendin 06m: Pijpen met een grote lul 01m: Cute naakt meisje spelen op videocamera 03m: Sabrina Nichole Is Home Alone 02m: Schitterend naakt meisje maakt seks 06m: Naakt meisje met zeer grote tieten 08m: Orale seks met een grote lul 02m: Sexy blonde meisje doet anale seks met een dildo machine 5m: Vrouw maakt anale penetratie met dildo 3m: Sexy blonde met een dildo machine in haar vagina 11m: Vrouw wordt geneukt door een zwarte man op het strand 2m: Een zwarte man filmt terwijl een vrouw zijn grote lul zuigt 2m: Rijpe vrouw maakt een pijpbeurt 5m: Anale seks met vrouw uit Azië 4m: Anale seks met vrouw gekleed in fishnet 6m: Amateurspaar maakt seks op het strand 11m: Twee lullen in de mond voor een volwassen vrouw 7m: Strand sex video met naakt amateur paar 9m: Zwart met een grote lul krijgt een pijpbeurt van een blanke vrouw 8m: Vriendin buigt voor seks in haar kont 2m: Anaal neuken en pijpen met twee meisjes en sperma in de kont 6m: Echtpaar maakt seks in de badkamer 2m: Geile oma maakt orale seks en slikt sperma in 6m: De mens maakt seks met de hoer uit Italië in zijn auto 5m:
geile pjes gratis dikke borsten naakt

.
Erotische massage utrecht site voor sex


Kutje European Home Porn Seks op het Strand Abella Porno Sites Dose of Free Porn Svensk Sex Film Gratis Voyeur Porno Top Porno Sites Geile Gratis Porno Sharky Porn Videos Eerste Keer Anal Sex Thuis met Vrouw Gratis Seks Videos Amateur Porn Tube Ah Deutsche Sex Filme Naakt amateur meisje Maria uit Rusland 7m: Sex in het bos met mijn vriendin 06m: Pijpen met een grote lul 01m: Cute naakt meisje spelen op videocamera 03m: Sabrina Nichole Is Home Alone 02m: Schitterend naakt meisje maakt seks 06m: Naakt meisje met zeer grote tieten 08m: Orale seks met een grote lul 02m: Sexy vrouw met grote borsten maakt seks met haar ogen bedekt 5m: Topless meisje gefilmd op het strand 1m: Wit meisje slikt een grote pik van zwarte vriend 6m: Quick seks met een sexy blonde met grote tieten 3m: Een vrouw met kleine tanga op het strand met een grote kont 0m: Meisje masturbeert in een bibliotheek 26m: Strand sex video met naakt amateur paar 9m: Ze slikt de grote zwarte lul 2m: Een avond van seks met een prachtig meisje 12m: Vriendin buigt voor seks in haar kont 2m: Aziatische vrouw maakt seks met een zwarte man 7m: Wat had men in de plaats gelegd?

Wat antwoordde de buurman op het klagen van den vrek? Wat moest de vrek maar gelooven? Waarom Why zou der vrek woedend kunnen worden? The king was in Hanover and in the Netherlands. Were you in England? Was the woman old? She had a treasure. The stone was in the garden. The neighbour was much richer.

Were the eggs scarce? The dog was old. Was it in [the] summer? Was the cricket hungry hongerig? Een burgerman kreeg eens in den schouwburg twist met een Jong en zeer trotsch edelman. Deze bedreigde hem dat hij zijnen bedienden gelasten zou hem een dracht stok- slagen toe te dienen. Het aanbod the oflfer trotsch haughty burgerman commoner de eerste the former first schouwburg m.

Met wien kreeg de burgerman twist? Waar kreeg hij twist? Waarmede tvith what bedreigde hem de edebnan? Wien zou hij gelasten de stokslagen toe te dienen? Wat antwoordde de burgerman? Welke eer wilde hij hebben? Remarks on the Dntcli constraction, § In sentences with compound tenses the Dutch Past Part, must always be placed at the end. Hij is koning geweest he has been king. Zij hebben een steen gevonden they have found a stone.

Zij waren gelukkig geweest they had been happy. Zij zijn hier geweest they have been here. Adverbs of time often begin the sentence, the following verb then precedes the subject; if they do not begin the sentence they must precede the object.

Gisteren hebben uoij eenen steen in den tuin gevonden yesterday we found a stone in the garden. Dezen morgen zijn wij hier geweest this morning we have been here. Wij hebhen dessen morgen eenen steen gevonden we have found a stone this morning.

Wij zijn dezen morgen hier geweest we have been here this morning. In dependent clauses the verb is placed at the end of the clause, the auxiliary verb of compound tenses coming last: The negation niet follows the direct object: Hij heeft den steen niet gevonden he has not found the stone. Wij hebhen hem niet gezien we have not seen him. The woman was ninety years old. The dogs were awake. The king is in England. The eggs will be scai'ce.

The king has been in Hanover. The inn-keeper would have been sly. The cricket had been lazy lui. It is all right. The miser will be very unhappy.

You are not poorer than before. He would have been furious. Do not be translate: We would have been richer. The king has been here. The treasure is still nog in the garden. You have been lazy. The commoner was not sly. He has been fiiendly. I believe, he is rich. Was the noble -man haughty? Would he have been happy? Een geleerde was in zi n studeervertrek bezig met een groot boek te schrijven.

Een knecht kwam verschrikt tdeloopen en riep hem toe: Waarmede was de geleerde bezig? Wat riep de verschrikte knecht hem toe? Wat antwoordde de geleerde koeltjes?

Waarmede bemoeide hij zich niet? Welke eigenschap quality had dus therefore de geleerde? Present Hebben to have Present Uebbende having Indicative Ik heb I have hij heeft wij hebben gij hebt zij hebben Ik had I had hij had wij hodden gij hadt zij hadden Ik heb hij heeft wij hebben gij hebt zij hebben Ik had hij had Wij hadden gij hadt z{j hadden I have had Infinitive Perfect Gehad hebben have had Participles Perfect Gehad had Subjunctive Present Ik hebbe I have hij hebbe wij hebben gij hebbet zij hebben Imperfect Ik hadde I had hij hadde tvij hadden gij haddet zij hadden Perfect Ik hebbe hij hebbe wij hebben gij hebbet zij hebben Pluperfect I have had I had had I.

The king had eggs for voor his breakfast. The inn-keeper had had a bill. The cricket will sing in [the] summer. We shall have a long winter. One has stolen the treasure, which was in the garden.

You will not have the treasure. I shall have the honour. He has written a large book. I should have had patience. They have had fine mooie dogs. We had had a large book. He has had courage. We should have had a treasure. The cricket would have sung in [the] winter. Een bond, die een stuk vleesch in zijn bek hield, zwom over eene rivier. Toen hij zijne beeltenis in 't water bemerkte, meende hij een anderen bond te zien, die een ander stuk in Auxiliary Verbs. Vol begeerlijkheid, wilde hij bet hem afnemen en liet zijn stuk vleesch los.

Wat hield de bond in zijn bek? Waarover Across what zwom hij? Waar bemerkte hij zijne beeltenis? Wat meende hij daarin te zien? Waarmede meende hij dien anderen bond te zien? Wat wilde hij vol begeerlijkheid doen? Wat geschiedde happened met zijn stuk vleesch? Wanneer When was zijne verbazing groot? This auxiliary verb has five forms only: The intransitive verb worden to become to get, to grow, to turn , is conjugated in the same manner, cp.: In compound tenses the Participle or Adjective must be placed directly after the verb: The woman would have been forgotten.

The sleeping dogs have been awakened. The eggs wiU be laid. The cricket would have sung in [the] summer. The miser would have been robbed. A stone was laid in its zijne place.

The book was written. Do not be become sad! The other dogs were seen in the river. I should have been seen in the garden. We should have been forgotten.

The piece of meat would have been eaten gegeten , 1 am robbed. The palace paleis, n. The song lied, n, will be sung. We got rid of it. The eggs had been eaten. The book will be written. Eens stortregende het te Londen. Een rijk koopman, die van de Beurs kwam, bemerkt eene vigilante, stapt er in, en laat zich naar eene zeer ver verwijderde wijk van de stad brengen.

Wat nu te doen? Voor het huis aangekomen, waar hij wezen moest, stapte hij uit de vigilante en zeide tot den koetsier: Dadelijk legt de koetsier de zweep over 't paard en verdwijnt weldra om den hoek van de straat. Bedrieger deceiver hoek m. Exchange te Londen in London heurs f. Vanwaar Whence kwam de rijke koopman? Waarom wilde hij eene vigilante hebben? Waarheen liet hij zich brengen? Wat bemerkte de koopman onderweg? Wanneer stapte hij uit de vigilante? Wat zeide hij tot den koetsier?

Wat deed de koetsier? The Negative form of all Dutch verbs is like that of the EngUsh auxiliary verbs: Ik heh niet I have not, ik ben niet I am not, ik antwoord niet I do not answer, ik wenschte niet I did not wish, ik zing niet I do not sing, ik 0ong niet I did not sing. The Interrogative form corresponds likewise to that of the English auxiliaries: Heh ik have I?

Antwoord ik do I answer? Wenschte ik did I wish? Zing ik do I sing? Zong ik did I sing? Heh ik niet have I not? Ben ik niet am I not? Antwoord ik niet do I not answer? Wenschte ik niet did I not wish? Zing ik niet do I not sing? Zong ik' niet did I not sing? In een medieijnkist verdronken. De dokter van een Engelsch schip placht bij alle on- gesteldheden zout water aan zijn patienten voor te schrij- ven.

Zekeren avond, bij gelegenheid van een zeilpartij, viel hij over boord en verdronk. Den volgenden dag vraagde de kapitein, die niets van het ongeval wist, een van de matrozen: Dokter or gmmmkter physician zeilpartij f. Wanneer en bij welke gelegenheid viel hij over boord en verdronk hij?

Waarvan wist de kapitein niets? Wat vraagde hij aan een van de matrozen? There are three genders in Dutch: The Masculine manncUjk , the Feminine vrouwelijlc and the Neuter onzijdig.

Inanimate objects are eitlier M. The follow- ing are the chief rules for determining gender; in many cases the dictionary will have to be resorted to. All appellations of men and male animals. The names of trees: The names of stones: The names of coins: The najnesof a months: The primary nouns corresponding with the root of a strong verb, having an abstract signification: If such nouns are preceded by an inseparable prefix they are neuter s. All words ending, in -dng, if they are not derived from verbs and -ling: Jcetting chain, penning I medal, farthing, hrdkding cracknel.

The words ending in -donn, expressing a state or condition: AU names of female persons and of female ani- mals. Such names of materials as are not neuter s.

Most names of flowers, grains, fruits, vegetables and foreign products: The names, also proper names, of vessels: The names of the letters of the alphabet, the figures, the notes and the intervals in music: The foreign names of musical instruments: Of the neuter gender are: The names of animals that express a whole class and the names of the young of animals: I The names of materials: Some names of materials are also used to denote an object; in this case they are either masc.

The infinitive mood of verbs and all other parts of speech used as nouns: The names of continents, countries, provinces and towns: All words ending in -schap when they express a dignity, an occcupation or a territory: Verwant- schap relation or affinity is feminine. Compound nouns have the gender of the principal word: Some words have two genders with a difference of meaning: Put the following words with the indefinite article into the Accusative Singular: Tantalus, de zoon van Jupiter, was bij de goden zoo bemind, dat Jupiter hem tot de maaltijden der goden toeliet en hem zijne plannen voor de toekomst toevertrouwde.

Maar Tantalus deelde, wat hij van zijn vader gehoord had, aan de stervelingen mede. Wegens deze misdaad werd hij in de onderwereld in het water gezet.

Hij moest echter altijd dorst lijden, want zoo dikwijls hij een dronk wilde nemen, ging het water weg. Er hingen appels boven zijn hoofd, maar telkens als hij die trachtte af te plukken, dreef de wind de takken weg. Volgens anderen moet er een rots boven zijn hoofd hebben gehangen, en leefde hij in de eeuwigdurende vrees, dat deze zou instorten.

Zoon son vader father God God sterveling mortal, PI. Hoezeer How much was hij bij de goden bemind? Wat vertrouwden de goden hem toe? Wat deelde Tantalus aan de stervelingen mede?

Hoe werd hij gestraffc? Kon hij Could he zijnen dorst lesschen to quench? Wat meet er volgens anderen boven zijn hoofd gehangen hebben? Wat vreesde to fear T. There are two declensions in Dutch: Almost aU nouns belong to the strong declension: The few words belonging to the weak declension end in the Gen. Declension of nouns in the Singular Enhelvoud: All feminine substantives remain unchanged.

The masculine and neater nouns take in the Genetive only a declension-ending: The Genetive is used very seldom in Dutch; especially in conversation and common style the preposition van is used as in English and French: The Genetive of the following words is always formed by van: The Accusative of all substantives has always, and the Dative has generally the same form as the Nominative.

Rules for the formation of the Plural Meervoud: All nouns have en or « in the four cases. A few neuter substantives have inserted er before the plural -ending. The following nouns take 8 in the plural: In words of foreign origin a is generally written in the plural instead of «.

Some neuter nouns take er before the plural- ending en: Example of the strong declension. Singular Plural Masculine N.

Form the plural of: Twee kleine jongens hadden eene noot gevonden en raakten daarover hevig aan 't twisten. Wat de pit aangaat, die houd ik voor 't vellen van het vonnis. Zij be- grepen nu dat men niets wint met twisten. Wat deden de jongens nadat zij eene noot gevoaden hadden after having found a nut? Waarom wilde de eerste de noot voor zich honden? Wat meende de andere? Hoe eindigde de twist? Wat zeide de derde jongen, die getuige was van den twist?

Waar plaatste deze zich? Wat zeide hij, toen hij de noot kraakte? Wat hield hij voor het vellen van het vonnis? Had de rechter de noot spoedig soon opgegeten? Wat begrepen zij nu?

Additional Remarks on tlie PInral. Several nouns have a double form of the Plural, when their meaning is different; hroeders brothers broederen brethren dochters daughters dochteren f. The Diminutives ending in Je, pje or ije y take a in the Plural: Some nouns change their vowel in the PL: As inEnglish some words are used only in the PL: Also the geographical names: The following English plural-forms have a singular- form in Dutch: Cent is always used in the PL, if preceded by a numeral.

Some of these words denote by their plural-form the same difference as in English between pence and pennies, cp.: The names of sciences ending in ics have no plural- form in Dutch: Abstract nouns have no plural as a rule; however some of them take as their plurals, the plurals of words allied in meaning: Declension of Proper Nouns and foreign words.

As regards the declension of Proper Nouns and foreign words the following should be noticed: Proper nouns preceding immediately the sub- stantive on which they depend, take s in the Gen. Willems vader, Karolines boek, Nederlands didders poets , Bilderdijks werken works. If the pre- position van is used, they remain unchanged: Those ending m s ov x take an apostrophe only: Floris' zoon, Beatriaf moeder; or and this is more usual, also with words ending in st: Compound words with man take en, or if the first part is an adjective, the word man is dropped and en added to the adjective: In elevated style often en is used: Inanimate things in ier, eur, oor always take en: Maria's hoeh, Garibaldis heldendaden heroic actions, Cicero's werTcen, de collega's colleagues, de sofas, de canape's, de mottoes, de bureau's.

Except those in ie: Maries, bougies, tralies; also those with unaccented e: Adelines, Lines, hor- loges watches, diligences stage-coaches. Latin words ending in itt8 and ium generally, drop ti8 or um before the ending efi: Write down the simple tenses of: Write down the Plural of: Write down the S. Englishman, the English, expenses, embers, furniture. De liediende en zijn meestor. Een riik Engelschman zit aan tafel. Hi neemt het brood op, dat de knecht hem gebracht heeft en zegt toen op strengen toon: Hoe komt het dat ge mij nn weer ondbakken brengt?

Het oudbakken brood kan toeh niet weggeworpen worden, wel? Zijn meester hie master zeker certainly hrood bread toen then toon m. Wie zit aan tafel? Wat zegt de meester op strengen toon tot zijn knecht? Wat w3 hij weten? Hoe het komt, dat Hoe en wat antwoordt Thompson? Wat kan niet weggeworpen worden? In Dutch an Adjective or Past Participle 3ed: Masculine Singular Plural N. Lastead of the Genetive Masc. Neuter van is always us van den bUnde, van de Uinde, van het goede.

Use of these endings: Instead of the Gen. The Snp 64 Lesson Adjectives preceding masculine nouns drop the ending e in the N. The old genetive-ending s of the Neuter remains in the Partitive-Genetive, if indefinite pronouns or numerals precede: The following Adjectives are andeclined: Those ending in en: Those ending in er, derived from the name of a place: These words form a compound word witli the follow- ing substantive: Generally for euphonic reasons the dissyllabic or polysyllabic adjectives in en and the trisyllabic or polysyllabic comparatives: Decline a in the S.

The death of the old woman. The bill of the sly host. In a large village-inn. During Gedurende the whole day and the whole night. The treasure of the unhappy miser. You should not have your great treasure. The miser was poor. The servants of a young and very proud nobleman. They spoke about over the Mendly offer. The study-room of a learned man. The learned man wrote large books.

The dog swam across the large river. How great was his astonishment! We go to naar a distant quarter. The physician of an English ship. He was drowned in his own medicine -chest. He communicated it to the man. He lived in everlasting fear. That boy was a witness. Those boys were witnesses of the quarrel. He placed himself between the quarrelling boys. The little boys saw the nut. In his great wisdom. At the right side. With the left hand and foot. He saw it with his right eye.

Dertiende Les, Lodewijk de Teertlende en Fnget. De beroemde beeldhouwer Puget beklaagde zich eens bij den markies de Louvois, dat hij niet tevreden was met den prijs, dien de koning hem voor zijne standbeelden betaald had.

De minister sprak er met den koning over; Lodewijk de Veertiende antwoordde den minister: Louvois drong bij den beeldhouwer aan hem den juisten prijs op te geven. Puget vroeg eene zeer aanzienlijke som.

Lodevrijk de Veertiende Lewis prijs m. There are three degrees of comparison: The Comparatire is formed by adding ejr: If tlie Positive ends in r, the A is inserted: The SnperlatiTe is formed by adding « , i Positive: For euphonical reasons the Comp. Some Superlatives are formed from Adverbs ised as Adjectives: The JPositives goed, veelj weinig have adverbial forms in the Comp. Jcleiner, Meinst Note 3.

Tcwader, JcwaadsL § Some Adjectives with an absolute meaning are sometimes used in the Superl. The Participles admit degrees of comparison, if they have become real Adjectives they have the accent on the root of the verb: The Participles uitstekend, innemend, ingenomen do not admit of degrees of comparison. In English the Comparative is often used, where the Dutch language requires the Superlative: Sometimes the Comparative expresses a contrast only: The Superlative is often strengthened by aller: If the Positive is a compound word the endings are added to the last part: The degrees of goedkoop cheap are: Ik ben zoo groot cUs hij I am as ttdl as he, hij is even eoo vergenoegd eUs wij he is just as contented as we.

The Comparison of Inferiority is expressed by minder. Bij is meer handig dan geleerd he is more r adroit than learned, deze Uerling is eerder vlug dijtig this pupil is rather quick than industrious. The Superlative of Eminence is generally issed by an Adverb preceding the Positive: Sttiterir een or bii4tengev oon groot uncommonly or ex- dinarily large, uUernt Mein extremely small, Iwogst kig most happy, recht or seer blij very glad.

If die highest quality is predicated to an t under certain circumstances, the Superlative is ded by het: Tell was no bad man. The king is a good father. Do yon go the AmstOTdam boat? My most beloved friend goes The Verb. In the wood we enjoyed the greatest rest. The npper part of the house is decayed. The younger of these two boys is ill jnek. This fact feit is of the utmost importance. He goes with a Eotterdam boat to New-York. We have seen the House of Commons and the House of Peers.

That village is most lovely. Are you as tall as your brother? No I am much taller than he. That man is more clever than learned. Schoolbooks Schoolboeken are cheaper than novels romans. This room is extremely large. Where is the river Thames Theems broadest? The miser was less happy than rich.

Be contented and you will be happier than the richest man. De twaalf maanden ran het jaar. De maanden van het jaar zijn: April, Juni, September en November hebben dertig dagen. Februari heeft in een gewoon jaar acht en twintig, in een schrikkeljaar negen en twintig dagen. Hoe heeten de maanden van het jaar? Welke maanden hebben dertig en welke hebben een en dertig dagen? Hoeveel dagen heeft Februari? Welke zijn de lente- en zomermaanden?

Welte de herfet- en wint«rmaanden? Welke maanden worden door velen voor de sehoonste gehoaden? In weUte moand vieren Tooral de kindereu feest? Imperaoaal verbs are used in the Third I 8. AD verbs denoting the workings of nature: The periphrastical expressions, denoting weather, or simply an action without mentioning the doer: Some verbs which express a sentiment or an im- , smart, verdriet ntij I am sorry ierouwt mtj I repent it.

All sorts of presents are delivered in a mysterious by the good old Saint, who is said to have lived as a of Lydia in fJie third century. If het, being the subject of a not genuine impersonal verb, is used instead of a Plural- form, the verb stands in the PL: Er daar is, er daar zijn are translated by there is, there are: JEr zijn slechte menscheni There are bad men!

Wat voor nieuws is er? Er daar zijn er weinig, die dot weten! There are but few, who know that! Conjugation of an impersonal verb: Pluperfect Het had gesnemtod it had Hei hadde geammwd it had snowed snowed Fntare Indefinite. Het edl sneeuwen it will snow Is wanting Future Perfect Het edl gesneeuwd hebben it jg wantins wiU have snowed ° PreBent Conditional e sneeuwen it wotdd Het zoude sneeuicen it wonld snow Past Conditional e gesneeuwd hebben Set eoude gesneewcd hebben A have snowed it woiild have snowed.

Most verbs used impersonally, denoting a it or an espression, govern the Accusative, a Dative: In January and in December it is cold. In it often snowB. In March it is often stormy. In s not yet warm. In the Summer it is generally 1. It thundered and lightened yesterday. It was ;y this morning. It is warm enotigh now. I am b it has not rained. It is natural, that it freezes in '.

In which month does it freeze most tr. There are many men, who do not know this. In which month are the apples ripe? Are there many apples and pears this year? Were there many bad men in his com- pany gezdschap? Does it thaw now? No, it freezes again. I am very sony that he leaves verlaat us. I am very glad that it freezes again toeer. It is very late already. There was much singing and dancing in the village. It seems that it freezes with a hoar-frost. What o'clock is it? It is half past five.

Van alle boomen van ons vaderland onderscheidt zich de eik door zijn stevig, hard hout, zijn breede kruin en zijn knoe- stigen stam. Sedert overouden tijd is hij het zinnebeeld van mannelijke kracht, verheven rust en koninklijke waardigheid. Nog thans schenkt men eenen krans van fiisch eikenloof aan den man, die door burgerdeugd uitblinkt.

Van zijn hout maakt men nuttige gereedschappen en ge- bruikt het tot den bouw van schepen en huizen. Na honderd en meer jaren is het vaak nog zoo vast en sterk als of het nieuw ware. De meubelmaker verwerkt het daarom tot schoone stoelen, tafels, kasten en schrijftafels. Behalve de vruchtboomen is er geen boom zoo nuttig als de eik.

De den, de linde, be- nevens den beuk en den olm, hebben geringere waarde dan hij. De eik evenwel groeit slechts langzaam. Terwijl de po- pulier binnen weinige jaren zeer hoog wordt, heeft hij eerst na zeer langen tijd zijn vollen wasdom bereikt.

Kruin f top overoud very ancient stam m. In Dut«h w is often used as an expletive: Behalve de vrvchtboomen is er geen boom zoo mtitip als de eik. Er xijn er vden, die dat gelooven there are many who believe that, Conrersatioii. Waardoor onderscheidt zich de eik van andere boomen? Wat schenkt men nog tbans aan den man, die door barger- dengd uitblinkt?

Wat maakt men van zijn tout? Blijft het eikenhoot lang vast en stert? Waartoe verwerkt de meubelmaker dit hout? Welke boomen zijn even nattig als de eit?

Welke boomen hebben geringere waarde? Hoe groeit de eik? Wanneer heeft hy zijn vollen wasdom bereikt? Groeit de popolier ook langzaam? I bad been Future Indefinite. Ik eal bemind warden I shall. Imperattve ig u rejoice I PI. Terheugt w rejoice I Interrogative form Present Imperfect ti»0? Hegative-Interrogative form k my niet?

Hier oefende The Verb. Bijna geen straat die niet een huis bevat, welks bewoner naam in de wereld gemaakt heeft. Nog tegenwoordig is de stad op het gebied der fijne indnstrie yermaard en houdt daarin meer dan vier dnizend personen bezig. Jaarlijks worden er minstens hon- derd dnizend nnrwerken gemaakt en naar het boitenland ver- zonden. Een der fraaiste plekjes te Geneve is het eiland van Bonsseau, dat met zijn bronzen standbeeld prijkt.

L er zoo al gewoond en gewerkt? The Cardinal numbers are: Beide both is declined like the De- finite Article: If preceded by a defining word it is declined like an Adjective: If used substantively for persons: Honderd and duizend when not preceded or followed by a numeral are also Substantives, PL: The genuine Cardinal Numbers are inde- clinable.

In expressions of time, if the word uren is omitted: Hoe laat is het? The number may be read and written: J- 80 Lesson If preceded by aziotber muneral honderd is written with the preceding nninber in one word, bat not duiisetMf.

These are formed from the cardinals hy -de from 2 to 19, and -ate from 20 upwards: The former and the latter, when refering persons or objects are translated into Dutch by! The date is expressed as follows; oeveelste is het vandiwg 1 Wbat is the day of the ioeveelste hebben vij vcmdaag f month? Distinctives are formed from the ordinals word ten: Tbe multiplicatives are formed by adding lable -votid to the Cardinal numbers: Of these words Adj. With all the othfer der is used: Words compounded with lei have also the same mean- ing: Except half they have the same form as the Ordinal Numbers: If Juxlf is used as an Adj.

Onbejpaalde telwoorden, § JSenig is also used as an Adj. SonvnUge, verscheidenef aUe must be used without the Article ; vele, weinige, enkelef eentgCj beide may be used without the Article; they have the same declension as the Adjectives: The Indefinite Numbers which are used in the Plural may be used sBbstantlTely, but for persons only, they are inflected like the Substantives ending in e; in the Gen.

What day of the month is it? It is the first, tbe third, the eighth. Een hoveling, die Beaumarchais, den schrijver van Figaro's Huwelijk, met een zeer mooien rok aan, in de galerij van Ver- sailles zag wandelen, meende den geestigen tooneeldichter, die de zoon van een horlogemaker was, eene gevoelige les te kunnen geven.

Hij ging naar hem toe en zeide: Ik had u immers gewaarschuwd, gij wildet echter niet anders. Onbesehaamdheid Impudence hoveling courtier schrijver author, writer, clerk het huwelijk marriage rok m. K the Infinitive of a verb is used with the auxiliaries: Een hoveling, die B. I hem daar vaadelen? Gv' ge , jij 0e thou — you G.

The PronouQ of the second P. In polite conversation JJ is 3r the S. U heU or U heeft. In all other cases the Gen. Pronouns are used as Reflexive Prononns. The Reciprocal Prononns are: To strengthen the signification of the Pers. In Dutch the Pers. Pronouns are sometimes used instead of the Demonstrative s. They are declined as follows: Sing, of the masculine gender: If preceded by the definite article, they are used adjectively and inflected like an Adjective: Het huis mijns vaders of dot des uwen the house of my father or of yours D.

Ik gehoorzaam mijnen vader en gij den uwen I obey my father and you obey yours A. If they do not refer to a preceding substantive, they are used substantively and are inflected Hke masculine names of persons ending in e: Hoogachtendj blijf ik geheel de Uwe I remain, yours respectfully A. Hoogachtend noem ik mij den Uwe.

Geene menschen zijn hem dierbaarder dan de zfjnen nobody is dearer to him than his family G. Hij verwerft zich de liefde der zljnen he obtains the love of his family D.

Hij geeft den zljnen een goed voorbeeld he gives his family a good example A. Hij zorgt goed voordez4jnenh. Vragende voomaamwoorden, § Declension of the interrogative pronouns: Wdk is also used as an adjective, the N.

Wdke moeder zal dat doen what mother will do this? Van welk soldaat spreekt gij of which soldier do you speak?

geile pjes gratis dikke borsten naakt